• Үйлдвэрлэл технологийн алба

  Үйлдвэрлэл технологийн алба нь үйлдвэрлэлийн 11 цехтэй, үүнд үндсэн 5 цех, туслах 6 цех, 50 гаруй мэргэжилтэн, 70 орчим ажиллагчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 • Инженер, техникийн алба

  Инженер, техникийн алба нь Засвар Цахилгаан цех, Дулааны станц, Сантехникийн цех гэсэн 3 цех нэгжтэй, 100 гаруй ажиллагсадтай үйл ажиллагаа явуулж байна.

  Засвар Цахилгааны цехийн тухай бичиж болно.

  Дулааны станц.

  Сантехникийн цех.

 • Санхүү, эдийн засгийн алба

  Санхүү, эдийн засгийн албанд 2013 онд зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж, Ерөнхий нягтлан бодогч, Эдийн засагч, Орлогын, Зарлагын, Цалин хөлс хөрөнгийн нягтлан бодогч, албад хариуцсан болон мөнгөн хөрөнгийн нярав гэсэн 9 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.