ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ.

4.3.Үйлчилгээний албан
тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль,
энэ хууль болон хууль тогтоомжийн бусад актаар тогтооно.

4.4.Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн
харилцаатай холбоотой энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад асуудлыг Хөдөлмөрийн
тухай болон бусад хуулиар зохицуулна.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ.

4.3.Үйлчилгээний албан
тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль,
энэ хууль болон хууль тогтоомжийн бусад актаар тогтооно.

4.4.Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн
харилцаатай холбоотой энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад асуудлыг Хөдөлмөрийн
тухай болон бусад хуулиар зохицуулна.

Дүрэм 1

Захиралын АА тоот журам батлагдлаа.