Нэвтрүүлэх технологи

Технологийн хоцрогдлыг арилгах замаар уламжлалт бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах
Ноу-хау (know-how) авах, технологи дамжуулалт (technological transfer)-аар үйлдвэрлэлийн орчин үеийн арга, шинэ технологи эзэмшин, шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилт тавьж технологийн дараах шинэчлэл хийхээр ажиллаж байна.